Friday, September 11, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Lửa Trong Đồng Vắng

https://vietnamese-odb.org/2020/09/11/lua-trong-dong-vang/

Lửa Trong Đồng Vắng

Đọc: Xuất Ê-díp-tô-ký 3:1–10 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Châm Ngôn 10–12; II Cô-rinh-tô 4

Ta sẽ sai con đến Pha-ra-ôn để con đem dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai Cập.

Khi đang đi trong sa mạc Chihuahuan vào cuối thập niên 1800, Jim White đã phát hiện luồng khói kỳ lạ như vòi rồng. Nghi ngờ có đám cháy lớn, chàng cao bồi trẻ đã chạy thẳng đến chỗ phát ra luồng khói nhưng nhận ra đó chỉ là đàn dơi khổng lồ tràn ra từ cái lỗ trên mặt đất. White đã tình cờ phát hiện vườn quốc gia Carlsbad Caverns ở tiểu bang New Mexico, nơi có hệ thống hang động rộng lớn và kỳ vĩ.

Khi Môi-se đang chăn chiên trong hoang mạc ở Trung Đông, một cảnh tượng kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của ông – bụi gai cháy nhưng không hề tàn (Xuất. 3:2). Khi Đức Chúa Trời phán từ bụi gai, Môi-se nhận ra mình đang đến với điều gì đó lớn hơn nhiều so với sự xuất hiện ban đầu. Chúa phán với Môi-se: “Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham” (c. 6). Chúa sắp dẫn dân sự từ cảnh nô lệ đến tự do và cho họ biết địa vị thật của họ là con cái Ngài (c.10).

Hơn sáu trăm năm trước đó, Chúa đã hứa với Áp-ra-ham rằng: “Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước” (Sáng. 12:3). Hành trình ra khỏi Ai Cập của dân Y-sơ-ra-ên là một bước trong phước hạnh đó – tức kế hoạch của Đức Chúa Trời để giải cứu các tạo vật thông qua Đấng Mê-si-a từ dòng dõi của Áp-ra-ham.

Ngày nay, chúng ta được hưởng phước hạnh đó vì Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi cho mọi người. Đấng Christ đã đến để chết vì tội lỗi của cả thế gian. Bởi đức tin nơi Ngài, chúng ta cũng trở nên con cái của Đức Chúa Trời hằng sống.
Những điều ngạc nhiên nào giúp bạn biết về Chúa? Bạn đang sống thế nào khi biết mình là con cái Ngài?
Cha ơi, cảm tạ Cha đã cho con được đến với Ngài dù Ngài là Đấng có quyền năng vô hạn, vô cùng thánh khiết và sự hiện diện của Ngài thật vĩ đại.


Chú Giải

Lời kêu gọi của Chúa đối với Môi-se khi ở trên núi tiêu biểu cho cách Ngài thường hành động, vì việc huấn luyện trong đồng vắng thường là cách Chúa trang bị cho chức vụ. Giô-sép phục vụ trong ‘đồng vắng’ của sự nô lệ trước khi trở thành công cụ giải cứu của Chúa. Cả Ê-li và Phao-lô đều dành thời gian trong đồng vắng. Ngay cả chính Chúa Jêsus cùng dành bốn mươi ngày trong đồng vắng trước khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ.

Bill Crowder

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Khi đang đi trong sa mạc Chihuahuan vào cuối thập niên 1800, Jim White đã phát hiện luồng khói kỳ lạ như vòi rồng.

No comments:

Post a Comment