Friday, May 29, 2020

Lời Sống Hằng Ngày - Đấng Tạo Nên Mặt Trăng

https://vietnamese-odb.org/2020/05/29/dang-tao-nen-mat-trang/

Đấng Tạo Nên Mặt Trăng

Đọc: Giê-rê-mi 31:33–37 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: II Sử Ký 7–9; Giăng 11:1–29

[Đức Giê-hô-va phán:] “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ làm dân Ta.”
— Giê-rê-mi 31:33

Sau khi các phi hành gia hạ cánh con tàu Đại Bàng xuống Biển Tĩnh Lặng (trên mặt trăng), Neil Armstrong tuyên bố: “Đây là một bước chân nhỏ của con người, nhưng là bước nhảy phi thường của nhân loại”. Ông là người đầu tiên đi bộ trên mặt trăng. Về sau có các phi hành gia khác, bao gồm Gene Cernan, chỉ huy của chuyến Apollo cuối cùng. Cernan cho biết: “Tôi ở đó, và kia là Trái Đất – năng động, vĩ đại, và tôi cảm thấy… quả đất thật đẹp đến nỗi không thể tin được là nó hiện hữu cách tình cờ. Chắc hẳn phải có một ai đó vĩ đại hơn bạn và tôi”. Ngay cả ở tầm nhìn đặc biệt từ không gian sâu thẳm, những người này hiểu được sự nhỏ bé của mình so với vũ trụ bao la.

Tiên tri Giê-rê-mi cũng suy nghĩ về sự vĩ đại của Chúa là Đấng Sáng Tạo và Bảo Tồn trái đất và vạn vật. Đấng sáng tạo mọi vật hứa sẽ bày tỏ Ngài cách mật thiết khi ban cho con dân Ngài tình yêu, sự tha thứ và hy vọng (Giê. 31:33-34). Giê-rê-mi khẳng định sự vĩ đại của Chúa là Đấng “ban mặt trời làm ánh sáng ban ngày, ấn định quy luật cho mặt trăng, và các ngôi sao soi sáng ban đêm” (c.35). Đấng Tạo Hóa và Chúa Toàn Năng sẽ trị vì trên muôn vật khi Ngài hành động để cứu chuộc hết thảy dân sự Ngài (c.36-37).

Chúng ta sẽ không bao giờ khám phá được hết sự rộng lớn vô tận của các tầng trời và độ sâu của các nền móng trái đất. Nhưng chúng ta có thể kinh ngạc trước sự phức tạp của vũ trụ và tin cậy Đấng tạo nên mặt trăng cùng mọi thứ khác.
Việc hình dung sự vĩ đại của Chúa là Đấng Sáng Tạo và Bảo Tồn vũ trụ giúp bạn tin cậy Ngài thế nào khi đối diện với những trở ngại? Sự phức tạp của vũ trụ giúp bạn tin cậy Chúa về những chi tiết trong cuộc sống bạn ra sao?
Lạy Đấng Sáng Tạo và Bảo Tồn muôn vật, cảm ơn Ngài đã mời gọi chúng con biết Ngài và tin cậy Ngài hôm nay và mãi mãi.


Chú Giải

Giao ước Nô-ê là một trong những giao ước được ký thuật sớm nhất trong Kinh Thánh. Cầu vồng là dấu chỉ lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt trái đất bằng nước lụt nữa (Sáng. 9:8-17). Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ra-ham khi Ngài kêu gọi ông đến xứ Ca-na-an và hứa rằng sẽ khiến ông trở nên một dân tộc lớn, ban cho ông đất đai, và ban phước cho các dân tộc qua ông (12:1-3; 15:5-16; 17:6-8). Đức Chúa Trời ấn chứng lời giao ước với Áp-ra-ham bằng phép cắt bì (17:10-11). Trong giao ước với Đa-vít, Đức Chúa Trời hứa với Đa-vít, con cháu của Áp-ra-ham, rằng những vị vua ngồi trên ngai của dân Y-sơ-ra-ên đều thuộc dòng dõi ông (II Sa. 7:8-16; I Sử. 17:11-14). Dấu hiệu là Con Đa-vít được hứa ban (Mat. 1:1; Cv. 13:23). Tác giả sách Hê-bơ-rơ trích dẫn Giê-rê-mi 31:31-34 và tuyên bố rằng Đấng Christ, con cháu của Đa-vít được hứa ban, giờ đây là “Đấng Trung Gian của giao ước mới” (Hê. 8:6-13; 9:15; 12:24).

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Sau khi các phi hành gia hạ cánh con tàu Đại Bàng xuống Biển Tĩnh Lặng (trên mặt trăng), Neil Armstrong tuyên bố: “Đây là một bước chân nhỏ của con người, nhưng là bước nhảy phi thường của nhân loại”.

No comments:

Post a Comment