Friday, February 21, 2020

Lời Sống Hằng Ngày - Nơi Tôi Thuộc Về

https://vietnamese-odb.org/2020/02/21/noi-toi-thuoc-ve/

Nơi Tôi Thuộc Về

Đọc: Ê-phê-sô 3:14–21 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Dân số ký 1–3; Mác 3

Và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em.
—Ê-phê-sô 3:17

Vài năm sau khi người phối ngẫu của mình qua đời, Robbie và Sabrina đã yêu nhau, kết hôn và kết hợp hai gia đình. Họ xây dựng một gia đình mới và đặt tên là Havilah (tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “chiến đấu trong đau đớn” và “đem lại”). Điều này có nghĩa là tạo nên điều tốt đẹp từ nỗi đau. Cặp đôi này nói rằng họ không xây dựng gia đình để quên đi quá khứ, nhưng “để đem lại sự sống từ đống tro tàn, để hy vọng”. Đối với họ, “đây là nơi để thuộc về, nơi để vui sống và nơi chúng tôi bám víu vào lời hứa về tương lai”.

Đó là bức tranh đẹp đẽ về đời sống trong Chúa Jêsus. Ngài kéo chúng ta ra khỏi đống tro tàn và trở nên nơi chúng ta thuộc về. Khi chúng ta tin nhận Ngài, Ngài ngự trong tấm lòng chúng ta (Êph. 3:17). Đức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta vào gia đình của Ngài qua Chúa Jêsus để chúng ta thuộc về Ngài (1:5-6). Mặc dù trải qua những lúc đau đớn, Chúa sẽ sử dụng chúng để thực hiện mục đích tốt đẹp trong đời sống chúng ta.

Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để lớn lên trong sự hiểu biết Chúa khi chúng ta tận hưởng tình yêu của Ngài và vui thỏa vì những điều Ngài ban cho. Trong Chúa, chúng ta có cuộc sống đầy trọn mà không thể có được ngoài Ngài (3:19). Và chúng ta có lời hứa rằng mối liên hệ này sẽ tồn tại mãi mãi. Chúa Jêsus là nơi chúng ta thuộc về, là lý do chúng ta vui sống và là niềm hy vọng của chúng ta bây giờ và mãi mãi.

Chúa Jêsus đã thay đổi đời sống bạn như thế nào? Việc thuộc về Chúa Jêsus có ý nghĩa gì đối với bạn?

Lạy Chúa Jêsus, con thật biết ơn Ngài vì được thuộc về Ngài. Cảm tạ Chúa vì cuộc sống tràn đầy hy vọng bây giờ và mãi mãi.Và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Ê-phê-sô 3:17

Vài năm sau khi người phối ngẫu của mình qua đời, Robbie và Sabrina đã yêu nhau, kết hôn và kết hợp hai gia đình. Họ xây dựng một gia đình mới và đặt tên là Havilah (tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “chiến đấu trong đau đớn” và “đem lại”). Điều này có nghĩa là tạo nên điều tốt đẹp từ nỗi đau. Cặp đôi này nói rằng họ không xây dựng gia đình để quên đi quá khứ, nhưng “để đem lại sự sống từ đống tro tàn, để hy vọng”. Đối với họ, “đây là nơi để thuộc về, nơi để vui sống và nơi chúng tôi bám víu vào lời hứa về tương lai”.

Đó là bức tranh đẹp đẽ về đời sống trong Chúa Jêsus. Ngài kéo chúng ta ra khỏi đống tro tàn và trở nên nơi chúng ta thuộc về. Khi chúng ta tin nhận Ngài, Ngài ngự trong tấm lòng chúng ta (Êph. 3:17). Đức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta vào gia đình của Ngài qua Chúa Jêsus để chúng ta thuộc về Ngài (1:5-6). Mặc dù trải qua những lúc đau đớn, Chúa sẽ sử dụng chúng để thực hiện mục đích tốt đẹp trong đời sống chúng ta.

Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để lớn lên trong sự hiểu biết Chúa khi chúng ta tận hưởng tình yêu của Ngài và vui thỏa vì những điều Ngài ban cho. Trong Chúa, chúng ta có cuộc sống đầy trọn mà không thể có được ngoài Ngài (3:19). Và chúng ta có lời hứa rằng mối liên hệ này sẽ tồn tại mãi mãi. Chúa Jêsus là nơi chúng ta thuộc về, là lý do chúng ta vui sống và là niềm hy vọng của chúng ta bây giờ và mãi mãi.
Chúa Jêsus đã thay đổi đời sống bạn như thế nào? Việc thuộc về Chúa Jêsus có ý nghĩa gì đối với bạn?
Lạy Chúa Jêsus, con thật biết ơn Ngài vì được thuộc về Ngài. Cảm tạ Chúa vì cuộc sống tràn đầy hy vọng bây giờ và mãi mãi.

bởi Anne Cetas

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để lớn lên trong sự hiểu biết Chúa khi chúng ta tận hưởng tình yêu của Ngài và vui thỏa vì những điều Ngài ban cho.

No comments:

Post a Comment