Khi chúng ta đau đớn, hoặc tiếp xúc với ai đó đang đau đớn, thật tốt để noi theo cách Đa-vít đã làm. Chúng ta có thể tiến về “vầng đá cao hơn” hoặc dẫn người khác đến đó. Tôi ước gì mình đã nói về Chúa cho người phụ nữ tại cửa hàng. Dù có thể Chúa không cất đi mọi nỗi đau của chúng ta, nhưng chúng ta có thể nghỉ yên trong sự bình an của Ngài và trong sự đảm bảo rằng Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng ta.
Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp con biết quan tâm đến những ai đang cần được lắng nghe và đang cần biết niềm hy vọng đến từ sự hiện diện của Ngài.
Hãy nghỉ yên nơi Vầng Đá.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Khi chúng ta đau đớn, hoặc tiếp xúc với ai đó đang đau đớn, thật tốt để noi theo cách Đa-vít đã làm. Chúng ta có thể tiến về “vầng đá cao hơn” hoặc dẫn người khác đến đó.